Materia: Debuxo técnico

TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO
Cuestionario de 20 preguntas, só unha das opcións é a correcta. Puntuación máxima: 10 puntos


Páxina: