Materia: Debuxo técnico

TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO
Cuestionario de 20 preguntas, só unha das opcións é a correcta. Puntuación máxima: 10 puntos


Páxina:   
Nº pregunta:    1   Cualificación: 0,50   Penalización: 0,25   
Cales son os ángulos do escuadro?
Nº pregunta:    2   Cualificación: 0,50   Penalización: 0,25   
Cando dous ángulos son suplementarios?
Nº pregunta:    3   Cualificación: 0,50   Penalización: 0,25   
Cando dous ángulos son xustapostos?
Nº pregunta:    4   Cualificación: 0,50   Penalización: 0,25   
Cando rectificamos un arco de circunferencia menor de 90º:
Nº pregunta:    5   Cualificación: 0,50   Penalización: 0,25   
Cando un ángulo se relaciona cunha circunferencia?